Klubbkveld 27. januar kl 1830-1930, årsmøte kl 1930-2100

Alle klubbens medlemmer ønskes velkommen til Oppsal Arena mandag 27.januar!

Kvelden starter med klubbkveld der vi får besøk av Martin Veastad og Steinar Saghaug (se egen nyhet: https://oppsal.com//?p=5788)

Til årsmøtet: Alle medlemmer av Oppsal Orientering som er 15 år eller eldre har stemmerett og er valgbare, kfr. lov for Oppsal Orientering §5.

Dagsorden følger den nye loven for idrettslag som trådde i kraft 1. januar 2020.

Dagsorden

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
  Det har ikke kommet inn noen forslag til styret, men styret ønsker å diskutere en sak knyttet til innføring av medlemsbetaling på deltagelse på norske terminfestede løp. 
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 2 styremedlem og [antall, 2 varamedlemmer.
  b) Kontrollutvalg med [antall, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet måtte være skriftlige og styret i hende innen 14. januar 2020.

Det blir enkel servering.
Velkommen.

Styret