Politiattest

Krav om politiattest i Oppsal Orientering

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Oppsal Orientering blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med:

Arnhild Krogh
Leder Oppsal Orientering
e-post: arnhild.krogh@hotmail.com
telefon: 906 84 775

Leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Kontaktpersonene vil gi deg en bekreftelse på formålet med politiattesten. Det er et signert dokument som skal vedlegges søknaden. Er du over 18 år er det enklest å søke om politiattest på nett.

Prosedyren finner du her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. Den søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til Arnhild Krogh. Oppsal Orientering skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsal Orientering