Stafetter

Oppsal deltar på en rekke stafetter, både nasjonalt og internasjonalt. Løperne melder sin interesse under klubbaktiviteter i Eventor. En uttakingskomité (UK) tar ut lagene. UK har i dag følgende sammensetning:

Under 17 år: Dagrun Brox Rayamahji, Per-Ivar Nikolaisen og Jørgen Baklid

Over 17 år: Vegard Jarvis Westergård, Ludvig Rødnes, Ingeborg Roll Mosland

Om Uttakskomiteen

UKs overordnede oppgave er å sørge for at Oppsal stiller med best mulig lag på stafettene.
Det er UKs ansvar at alle løpere får rettferdig behandling. Med rettferdig menes det at alle
UKs vurderinger skal kunne begrunnes i de oppsatte uttakskriteriene. Det er generelt
ønskelig at UK opprettholder god kontakt med klubbens løpere i forkant, under og etter
laguttakene.

Retningslinjer for uttak junior og senior (over 17 år)

Generelle uttakskriterier: Uttaksløp og skjønn

Uttaksløp
UK setter opp uttaksløp som alle skal prioriteres av løpere som satser på de aktuelle
stafettene. Uttaksløpene utgjør hovedgrunnlaget for UKs laguttak, og skal alle inkluderes i
UKs vurderinger. Deltakelse på uttaksløp skal aldri telle negativt. Om det ikke brukes løp
som arrangeres i forkant av stafetten som uttaksløp (som f.eks. løp fra NM-uka som
uttaksløp til NM stafett), skal det etterstrebes å ha minst et av uttaksløpene i nærheten av
Oslo. UK vil vekte uttaksløpsresultatene mot hverandre i uttaksdiskusjonen, basert på:

● Konkurranse/viktighet av løp
● Terrengrelevans
● Relevans for spesifikke etappeegenskaper

UK kan velge å annonsere vekting av løp i forkant av uttaksdiskusjonen. Det skal da fremgå
tydelig i annonseringen av de oppsatte uttaksløpene hvilke(t) løp som skal vektes tyngst. I
tilfeller hvor ett eller flere løp tester spesifikke etappeegenskaper kan UK velge å vekte et
slikt løp tyngre enn det som først fremgår av uttakskriteriene. Fornuftig vekting vil også måtte
benyttes for å vurdere prestasjoner i ulike klasser, f. eks E1/E2 og senior/junior. Spesielt for
sammenligning av junior- og seniorresultater vil tidligere stafetter og arrangerte uttaksløp
med felles klasse vektes spesielt tungt. Løp kan vektes ulikt ved uttak av ulike lag, dette skal
da gjøres tydelig for løperne i forkant. UK forbeholdes retten til å legge mindre vekt på løp
som viser seg å være urettferdige (f.eks. mye snø, poster henger feil osv.).

Skjønn
I tillegg til å basere seg på resultatene fra de oppsatte uttaksløpene, bruker UK skjønn i
laguttak. Skjønn benyttes i særlig grad i tilfeller hvor løpere ikke har hatt anledning til å delta
på uttaksløpene. UK kan i samråd med aktuell løper sette opp et annet løp for
vedkommende hvor løperen får anledning til å vise seg frem. Skjønn kan også benyttes i
situasjoner hvor UK mener at de oppsatte uttaksløpene ikke gir et godt nok grunnlag for å
teste spesifikke egenskaper som er relevante for en etappe eller en stafett. Ved avlysing av
oppsatte uttaksløp har UK rett til å bruke mer skjønn enn vanlig. I alle tilfeller skal skjønn kun
brukes der UKs vurderinger kan dokumenteres med henvisning til tidligere resultater og
prestasjoner. Skjønn utøves på bakgrunn av (prioritert rekkefølge):

  • Tidligere prestasjoner fra individuelle konkurranser og stafetter
  • Fysiske tester og egenskaper
  • Oppmøte på treninger og samlinger

Utøverens ansvar
Alle utøvere oppfordres til å svare på spørsmål om ambisjoner og etappeønsker hvis dette
blir etterspurt, for at UK skal ha best mulige forutsetninger for å ta ut de beste lagene.
Løpere har selv ansvar for å informere UK om eventuelle resultater og prestasjoner fra
andre konkurranser.

Løpere oppfordres til å melde ifra til UK dersom de ikke kan stille på de oppsatte
uttaksløpene og eventuelt si ifra på forhånd om man skal delta på andre løp som kan brukes
som erstatning.

Uttakskriterier 2024

Uttaksløp
Uttaksløp til de forskjellige stafettene blir publisert i forkant og er sentrale i UKs vurderinger. Løpene blir valgt for å sikre at løperne blir testet i relevante terreng/konkurransesettinger.

Skjønn
I tillegg til å basere seg på resultatene fra de oppsatte uttaksløpene, bruker UK skjønn i laguttak. Skjønn benyttes i særlig grad i tilfeller hvor løpere ikke har hatt anledning til å delta på uttaksløpene.

Løpere oppfordres til å melde ifra til UK dersom de ikke kan stille på de oppsatte uttaksløpene og eventuelt si ifra på forhånd om man skal delta på andre løp som kan brukes som erstatning.

Stafetter 2024:
Enkelte stafetter vil kun bli tatt ut på generelt skjønn og har ikke egne vurderingsløp. Disse stafettene er uten fet skrift under. Uttaksdato i parentes.
■ 4. mai: Tiomila (26. april)
■ 12. mai: NM sprintstafett (11. mai)
 15. juni: Jukola (9. juni)
■ 25. august: KM stafett (24. august)
■ 8. september: NM stafett (7. september)
■ 22. september: NM junior stafett (21. September)
■ 7.okt: 25manna (27. september) mer informasjon kommer senere

Spesifikke uttakskriterier junior og senior:
TIOMILA 4.-5.mai
– Halden O-Meeting (mellom) 13.april
– Lørdagkjappen (mellom) 20.april
– Smaaleneløpet (lang) 21.april
– Treningsløp fra Grønmo (natt) onsdag(!) 24-april
Ingen av løpene er norgescup for junior, så det forventes at aktuelle løpere løper H/D21 på mellomdistansene på Halden O-Meeting og Lørdagskjappen.

NM SPRINT STAFETT 12.mai
– OCC #4 23.april
– KM sprint 27.april
– NM sprint 11.mai

JUKOLA/VENLA 15.-16.juni
– Tiomila 4.-5.mai
– Pinseløp 19-20.mai

– KM mellom (Gromløpet) 9.juni

I tillegg vil kretsens Jukolatrening 6.juni bli tatt med i vurderingen.

 

NM STAFETT 8.september
– NM uka, inkludert NM mellom B finaler (5.9-7.9)

NM JUNIOR STAFETT 22.september
– NM uka 5.9-8.9
– NC mellom 21/9

Uttakene publiseres på nettsiden og Facebook.