Forslag til årsmøtet: innføring av konkurranseavgift

På årsmøtet mandag 27.januar vil styret legge fram et forslag om å innføre konkurranseavgift i Oppsal Orientering. Les forslaget og bakgrunnen for det her og sett dere godt inn i det før årsmøtet!

“Til Årsmøtet

Fra Styret

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Forslag medlemskontingent

Medlemskontingenten videreføres på samme nivå som i 2019.

Medlemskontingent 2020:

Enkeltmedlem voksen som 21 år: 600,-

Enkeltmedlem barn og unge tom 20 år: 300,-

Familiemedlemskap: 1200,-

Støttemedlem: 300,-

 

Forslag konkurranseavgift 

Bakgrunn: 

Oppsal Orientering har ingen treningsavgift. Dette ønsker styret å videreføre. Men med økende aktivitet mener styret det ikke er bærekraftig å opprettholde dagens ordning om å betale startkontingenten for alle løpere uten å gjøre et kompenserende grep. Styret foreslår derfor at det innføres en konkurranseavgift for aktive løpere som løper terminfestede løp i Norge. I dag er klubbens kostnad til startkontingenter i overkant av kr 400 000,- i året.

 

Målet med forslaget: 

– å styrke økonomien i klubben for å kunne videreføre og øke aktivitetsnivået.

– å fortsette å honorere klubbens løpere for dugnaden de legger ned ved å subsidiere startkontingent

– å lage en ubyråkratisk ordning som ikke øker behovet for kontorarbeid

 

Negative effekter som søkes unngått: 

– aktiviteten går ned som følge av høye kostnader

– kostnadsnivået skaper barrierer for nye løpere som ønsker å delta i terminfestede løp

– kostnadsnivået blir så høyt at det skaper barrierer for deltakelse

 

Forslag: 

Det opprettes en konkurranseavgift i tillegg til ordinær medlemskapskontingent. Klubbens ordning med å dekke startkontingenter for alle medlemmer i terminfestede løp i Norge videreføres (unntatt etteranmeldingsavgift, leie av løpebrikke og påmeldingskontingent for løp der løperen ikke starter).

Medlemmer 21 år og oppover: 1000,-

Medlemmer 17-20 år og studenter: 500,-

Medlemmer 13-16 år: 250,-

Medlemmer som er 12 år og yngre og medlemmer som løper tre eller færre terminfestede løp i Norge i året betaler ikke konkurranseavgift.

Beregnet økonomisk effekt: 98 000,- pr år

 

Tilleggsinformasjon

Alle betalende medlemmer kan delta på alle treninger, treningsløp og klubbmesterskapene. Medlemmene kan representere Oppsal Orientering i løp i utlandet og på løp som krever direkte betaling (bedriftsløp ol) uten å betale konkurranseavgift.”