Klubben

Innkalling til årsmøte mandag 29.januar – sett av datoen

Oppsal Orientering innkaller til årsmøte! Alle medlemmer bør selvsagt stille! I tillegg til ordinære årsmøteposter+servering kan det fort bli annet innhold i tillegg, men det kommer det info om senere!

Her er innkallingen:

Årsmøtet avholdes mandag 29. januar 2024 kl 1900 på Oppsal arena

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være skriftlig og styret i
hende innen mandag 15. januar.

Fullstendig saksliste, årsmelding, revidert regnskap , forslag og innkomne saker
legges ut senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer av Oppsal Orientering som er 15 år eller eldre har
stemmerett og er valgbare, kfr. lov for Oppsal Orientering §5.

Dagsorden for årsmøtet er etter lovene:
* Godkjenne de stemmeberettigede
* Velge dirigent(er)
* Velge protokollfører(e)
* Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
* Godkjenne innkallingen
* Godkjenne saklisten
* Godkjenne forretningsorden
* Behandle idrettslagets årsberetning
* Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og
revisors beretning
* Behandle forslag og saker.
* Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
* Vedta idrettslagets budsjett.
* Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
* Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med  2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å
oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.