Innkalling til årsmøte 14.februar – frist for forslag: 31. januar

Det nærmer seg årsmøte – her er innkallingen:

Årsmøte for Oppsal Orientering er satt til mandag 14. februar  kl 1900
på Oppsal Arena.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være skriftlig og styret i hende innen mandag 31. januar.

Fullstendig saksliste, årsmelding, revidert regnskap , forslag og innkomne saker
legges ut senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer av Oppsal Orientering som er 15 år eller eldre har stemmerett og er valgbare, kfr. lov for Oppsal Orientering §5.

Foruten årsmøtesaker vil vi få oppdateringer om arbeidet med o-festivalen, satsingen for å styrke tilbudet for senior og Oppsals årskalender. Det blir også utdeling av klubbmesterskapspremier og enkel servering.

Dagsorden for årsmøtet

* Godkjenne de stemmeberettigede.

* Velge dirigent(er).

* Velge protokollfører(e).

* Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

* Godkjenne innkallingen.

* Godkjenne saklisten.

* Godkjenne forretningsorden.

* Behandle idrettslagets årsberetning.

* Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og
revisors beretning.

* Behandle forslag og saker.

* Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.

* Vedta idrettslagets budsjett.

* Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

* Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med  2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å
oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Styret