Innkalling til årsmøte 8. mars – info om kretsting 4.februar

4. februar holdes årets kretsting i AOOk. For å representere Oppsal Orientering på møtet deltar Anne Karin Thorstensen, Eilert Aamodt og Arild Andersen. (alle tre i styret).

Årsmøte for Oppsal Orientering er satt til mandag 8. mars kl 1900 på Oppsal Arena (eller enda mer sannsynlig som en heldigitale løsning). Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være skriftlig og styret i hende innen mandag 22. februar. Fullstendig saksliste, årsmelding, revidert regnskap , forslag og innkomne saker legges ut senest en uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer av Oppsal Orientering som er 15 år eller eldre har stemmerett og er valgbare, kfr. lov for Oppsal Orientering §5.

Dagsorden for årsmøtet

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer.
  b) Kontrollutvalg med  2 medlemmer og 1 varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Styret

 

One thought on “Innkalling til årsmøte 8. mars – info om kretsting 4.februar

Kommentarfeltet er stengt