Årsmøte mandag 30. januar 2017

Dagsorden for Oppsal Orienterings årsmøte 2017
Mandag 30. januar 2017 kl. 19:00 på Oppsal Arena

 1. Vel møtt
 2. Godkjenning av stemmeberettige, innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2016, se her
 5. Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap for 2016
 6. Inkomne forslag: Ingen forslag mottatt
 7. Fastsettelse av medlemskontigent for 2017
 8. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2017
 9. Valg:
  a. Valg av leder og nestleder
  b. Valg av styre- og varamedlemmer
  c. Valg av to revisorer
  d. Valg av representanter til kretstinget i Akershus og Oslo Orienteringskrets
  e. Valg av valgkomité bestående av leder, to medlemmer og en vara

11. Avslutning og underskrift av protokoll fra møtet