Innkalling til ordinært årsmøte

Velkommen til årsmøte mandag 30. januar 2017 kl. 19 – 20 i det store møtelokalet i Oppsal Arena (Trasophallen).

Alle medlemmer av Oppsal Orientering som er 15 år eller eldre har stemmerett og er valgbare, kfr. lov for Oppsal Orientering §5.

Dagsorden:
1 Åpning. Godkjenning av stemmeberettigede
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Valg av dirigent og referent. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
4 Referat og årsberetning
5 Regnskap for 2016
6 Innkomne forslag
7 Fastsettelse av kontingent for 2017
8 Budsjett for 2017
9 Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende innen 16. januar 2017.

Det blir enkel servering.
Velkommen.

Styret