Klubben

Innkalling til årsmøte mandag 27. januar 2020

Velkommen til årsmøte mandag 27. januar 2019 kl. 18.30 – 2100 (NYTT TIDSPUNKT) i det store møtelokalet i Oppsal Arena (Trasophallen).

Alle medlemmer av Oppsal Orientering som er 15 år eller eldre har stemmerett og er valgbare, kfr. lov for Oppsal Orientering §5.

 

Dagsorden

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer.
  b) Kontrollutvalg med  2 medlemmer og 1 varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende innen 14. januar 2020.

Det blir enkel servering.
Velkommen.

Styret