Klubben

Innkalling til ordinært årsmøte

Velkommen til årsmøte mandag 25. januar 2016 kl. 19 – 20 i det store møtelokalet i Oppsal Arena (Trasophallen). Det blir klubbmøte etterpå dersom det er saker vi har behov for å diskutere nærmere.

Alle medlemmer av Oppsal Orientering som er 15 år eller eldre har stemmerett og er valgbare, kfr. lov for Oppsal Orientering §5.

Dagsorden:
1 Åpning. Godkjenning av stemmeberettigede
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Valg av dirigent og referent. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
4 Referat og årsberetning
5 Regnskap for 2015
6 Endring av statuttene i henhold til ny lovnorm fra NIF
7 Innkomne forslag
8 Fastsettelse av kontingent for 2016
9 Budsjett for 2016
10 Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende innen 11. januar 2016.

Det blir enkel servering.
Velkommen.

Styret