Årsmøtet 2016: Dagsorden, årsmelding og nytt lovforslag

Dagsorden for Oppsal Orienterings årsmøte 2016
Mandag 25. januar 2016 kl. 19:00 på Oppsal Arena

 1. Vel møtt
 2. Godkjenning av stemmeberettige, innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2015, se http://1drv.ms/1mOxEby
 5. Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap for 2015
 6. Endring av foreningens lover slik at de blir i henhold til ny lovnorm vedtatt av Norges Idrettsforbund, se http://1drv.ms/1mOxFw4
 7. Inkomne forslag: Ingen forslag mottatt
 8. Fastsettelse av medlemskontigent for 2016
 9. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2016
 10. Valg:
  a. Valg av leder og nestleder
  b. Valg av styre- og varamedlemmer, disse er på valg:
  Petter Johansen og Per Ivar Nikolaisen
  c. Valg av to revisorer
  d. Valg av representanter til kretstinget i Akershus og Oslo Orienteringskrets
  e. Valg av valgkomité bestående av leder, to medlemmer og en vara

11. Avslutning og underskrift av protokoll fra møtet