Klubben

Stor interesse for høringsmøtet om nasjonalpark

Onsdag kveld trommet Oslo og omland friluftsråd sammen til høringsmøte om Østmarka nasjonalpark. Rundt 100 personer fra en rekke organisasjoner deltok. Vigdis holdt, på vegne av o-idretten, innlegg om orientering og vår aktivitet.

14. oktober la Statsforvalteren i Oslo og Viken ut verneplanen for Østmarka Nasjonalpark, med høringsfrist 15.januar 2023. Høringsforslaget kan leses her og består av tre alternative forslag, hvorav alternativ 1 er det anbefalte.

Forklaring til figuren Mørkegrønt: Forslag til nasjonalpark. Lysegrønt: Forslag til friluftslivsområde. Rødt: Forslag til naturreservat. Sone A: Dagens Østmarka naturreservat.

At interessen og engasjementet for Østmarka og planene om nasjonalpark er høy er det liten tvil om. I tillegg til innledere og arrangører, møtte alt fra klatrere, jegere, fiskere, o-løpere, turgåere, hytteeiere, speidere, naturvernere, politikere til syklister opp på det fire timer lange høringsmøtet på Skullerudstua.

Avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth var en av flere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken som innledet om verneprosessen.

Etter pizzaservering, startet møtet med at Statsforvalteren i Oslo og Viken la frem de tre verneforslagene som er ute til høring. Deretter fikk politikerne i Oslo, Nordre Follo og Enebakk lov til å si noen ord, før en rekke organisasjoner, deriblant Akershus og Oslo o-krets / Oppsal orientering v/ Vigdis, fikk legge frem sine kommentarer til planen. Det var mulig å stille spørsmål underveis og seansen ble ledet av journalist Aslak Bonde.

Sporløs ferdsel

Vigdis innledet sitt innlegg med å fortelle om o-idrettens ansvar ved utøvelsen av idretten vår ved bl.a. sporløs ferdsel og aktsomhet ved arrangementer. Deretter la hun frem våre behov i forbindelse med en eventuell etablering av nasjonalpark:

  • Hele området anerkjennes som viktig for orienteringsaktivitet (utenom område A – dagens naturreservat)
  • Trening, opplæring og mindre o-løp kan gjennomføres uten langvarige forberedelser
  • Turorientering, stolpejakt og o-løp kan gjennomføres etter gjennomført årlig drøfting med forvaltningsmyndigheter
  • Frivillige kan arrangere aktivitetene

Videre fortalte hun om aktiviteten vi driver og hvordan den foregår. Hun presenterte også et kart som viser hvordan o-aktiviteten i den aktuelle delen av Østmarka er og at vi vest for kraftlinjen som går nord-syd gjennom Østmarka har høy aktivitet. Hun var derfor inne på at nasjonalparken kanskje ikke burde trekkes vest for denne.

Positive signaler

Ola Dilt vil fortsatt være lov, selv om en nasjonalpark blir vedtatt.

Høringsforslaget har flere gode punkter for o-idretten og følgende ble trukket frem:

  • Turorientering og orienteringsløp er foreslått tillatt utenfor sone A, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt med forvaltningsmyndighetene hvor omfang, område og tidspunkt for aktiviteter drøftes.
  • Organiserte treninger regnes ikke som arrangement

Dette vil i praksis bety at vi kan drive o-aktiviteten omtrent som i dag, men samtidig må det forankres i forskriftene som skal vedtas. Og der henger ikke høringsforslaget helt sammen.

Tillatt, men ikke tillatt?

Statsforvalteren har utarbeidet tre ulike forslag til forskrifter:

  • Forskrift for nasjonalpark
  • Forskrift for vern av naturreservat
  • Forskrift for friluftslivsområde

I disse står det at utsetting av poster er tillatt i alle områdene, mens det kun er i nasjonalparken det er tillatt med o-løp uten søknad til et forvaltningsstyre. Det betyr at det er foreslått strengere regler i friluftslivsområdet, som bl.a. vil gå rett øst for Ulsrudvann, enn i nasjonalparken!

Basert på teksten i høringsforslaget og det Statsforvalteren uttrykte på møtet, så er det neppe intensjonen. Punktet vil bli tatt opp i høringsrunden og er et eksempel på at det er viktig at vi følger med og stiller spørsmål og gir gode tilbakemeldinger i forbindelse med høringen. Hvis ikke kan vi risikere at det kommer uønskede restriksjoner på vår aktivitet.

Forbud mot o-løp i yngletiden er også nevnt i høringsforslaget, riktignok kun i et utkast til forvaltningsplan (som skal vedtas etter at forskriftene er vedtatt), men det ble også nevnt på møtet. Her bør det være mulig å argumentere med at o-idretten allerede har forpliktelser bl.a i VDG-avtalen og årlige møter.

Bekymret Magne Brekke i Oslo idrettskrets stilte spørsmål om vi vil kunne bruke Østmarka som i dag.

I forkant av Vigdis sitt innlegg, så har flere bidratt, bl.a. Bækkelagets SPK, AOOK og NOF, slik at det Vigdis presenterte er o-idrettens syn og ikke bare Oppsal orientering sitt. Dette samarbeidet vil fortsette slik at høringssvaret blir best mulig.

Ulike syn

Det var forøvrig flere interessante innspill underveis i møtet og ikke unaturlig flere motstridende interesser. At Østmarkas venner og Naturvernforbundet ser verneforslaget på en annen måte enn Norsk organisasjon for terrengsykling og Skiforeningen er ikke så overraskende. Men positivt å registrere at mange var opptatt av at vernet ikke må legge for store begrensninger på aktiviteten i Østmarka. Dette ble påpekt av bl.a. Oslo idrettskrets v/ Magne Brekke og Friluftsrådenes landsforbund v/ Morten Dåsnes.

Og en fellesnevner for alle som var tilstede er at de er glade i Østmarka!

Høringsmøtet ble filmet og følger man med på sidene til Oslo og omland friluftsråd, så dukker det nok opp opptak eller oppsummering der.

Videre prosess

Etter høringsfristen utarbeider Statsforvalteren sin tilråding til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet gir så sin innstilling til Klima- og miljødepartementet. Departementet legger deretter frem saken for berørte departementer og forbereder den for behandling i regjeringen. Endelig vedtak fattes av Kongen i statsråd gjennom kongelig resolusjon. I høringsmøtet ble det nevnt at et slikt vedtak kanskje kan gjøres i løpet av 2023.

Tidligere statsråd Ola Elvestuen var ikke blant innlederne, men fikk naturlig nok flere spørsmål underveis i møtet, ettersom han kanskje er den politikeren som har stått på lengst for å få nasjonalpark i Østmarka.